کاربر رایانه

مسئول دفتر

مسئول سفارشات

کارمند اداری

کاربر اتوماسیون اداری

سرپرست دبیرخانه و بایگانی

متعصدی کارتکس و کنترل موجودی